ZARZĄDZENIE  Nr  40/2013

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2013 r.

 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                     

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz  Uchwały nr XXIII/178/2008 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 27 października 2008 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Tulce, zapisane w KW PO1D/00024080/0, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

                               

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia w m2

Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

95/2

745

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

134.100,00 + VAT

95/3

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

132.300,00 + VAT

95/4

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

132.300,00 + VAT

95/5

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

132.300,00 + VAT

95/6

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

132.300,00 + VAT

95/7

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

132.300,00 + VAT

95/8

719

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

129.420,00 + VAT

95/10

630

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

113.400,00 + VAT

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  12 listopada 2013 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.