ZARZĄDZENIE  Nr  32/2013 

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

                   

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami ) oraz  Uchwały nr XVI/119/2012 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 29 lutego 2012 r.

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowościach Tulce, zapisaną w KW PO1D/00024080/0, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej lub działalności gospodarczej z infrastrukturą towarzyszącą:

                                

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia

w m2

 

Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

5/23

2.569

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych,   posiadająca bezpośredni dostęp do pełnego uzbrojenia oraz utwardzonej drogi osiedlowej

W trakcie opracowywania jest zmiana przeznaczenia tej nieruchomości pod teren zabudowy usługowej.

642.250,00 + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  11 października 2013  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.