ZARZĄDZENIE  Nr 34/2013

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  30 sierpnia  2013r.

 

w sprawie  :  ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz  określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.                                                                

                                              

                             

                        Na  podstawie art. 10 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 254 ze zmianami) § 7 ust 4 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – załącznika do Uchwały Nr XV/97/2000 Rady Gminy w Kleszczewie zmienionego Uchwałą Nr XL/235/2002 z dnia 08 maja 2002r, Uchwałą Nr XLI/279/2010 z dnia 25 lutego 2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/330/2010 z dnia 04 listopada 2010r.,  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Ustala się wzór wniosku o przyznanie  nagrody rocznej  dla dyrektora samorządowej instytucji kultury  stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. 2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej  dla Dyrektora i Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej zmienione Zarządzeniem  Nr 71/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r.

 

 

§ 5

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 34/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 sierpnia 2013r.

 

 

Regulamin

przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury

 

§ 1

 

Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi samorządowej instytucji kultury za :

1)    prawidłową realizację zadań i celów  statutowych,

2)    prawidłową realizację planu merytorycznego i finansowego w danym roku kalendarzowym,

3)    uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

4)    efektywna i terminową realizację powierzonych zadań,

5)    zaangażowanie w realizację obowiązków pracowniczych.

 

§ 2

 

1.     Dyrektor samorządowej  instytucji kultury  nabywa prawo do nagrody rocznej po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

2.     Przepracowanie roku nie jest wymagane  w przypadkach :

1)    rozwiązania stosunku pracy :

a)    w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne,

b)    w związku z przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

c)     w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia  z przyczyn pracodawcy,

d)    za porozumieniem stron.

2)    podjęcia zatrudnienia

a)    na podstawie powołania lub wyboru,

b)    w wyniku przeniesienia służbowego.

3)    korzystania z urlopu wychowawczego lub rodzicielskiego.

 

§ 3

Dyrektor samorządowej  instytucji kultury  nie nabywa prawa do nagrody w przypadku  :

1)    wymierzenia kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,

2)     wymierzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

3)    wymierzenia kary dyscyplinarnej,

4)    odwołania z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

§ 4

1.     Nagrodę  przyznaje Wójt Gminy na wniosek Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, zgodnie z  określonym wzorem wniosku.

2.     Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.

3.     Nagroda roczna wypłacana jest ze środków instytucji kultury.

4.     Wniosek o nagrodę  roczną składa się  w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

5.     Nagroda roczna nie może przekroczyć 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia  Nr 34/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 sierpnia 2013r.

 

                                                                                  Kleszczewo ………………………….

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

Kleszczewo

 

Wniosek  o przyznanie  nagrody rocznej

dla dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury – załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2013r.  wnoszę o przyznanie

 

Pani/Panu ……………………………………………………………………………………….

stanowisko………………………………………………………………………………………

nagrody rocznej w kwocie ……………………… słownie : ………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

 

UZASADNIENIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                  ……………………………………….

podpis osoby uprawnionej do wnioskowania

 

 

 

Decyzja Wójta Gminy …………………………………………………………………….

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                              podpis Wójta

 

 

Załączniki do wniosku :

1.     Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok, za który przyznawana jest nagroda (kserokopia z załącznikami)

2.     Pisemne oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu  środków w budżecie instytucji na wypłatę nagrody rocznej  w proponowanej wysokości.

3.     Pisemne oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości  przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia  dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.