ZARZĄDZENIE Nr  43 /2013

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia  09 października  2013 r.

 

 

w sprawie : przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego    ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania   i alarmowania na terenie Gminy Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zmianami), art. 17 ust. 1 i art. 16 ust. 2 pkt 1-7 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1166), § 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (D. U. z 2013 r., poz. 96), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia nr 198/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1)    W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia tworzy się na terenie gminy Kleszczewo :

1.          System wczesnego ostrzegania (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju;

2.          System wykrywania i alarmowania (SWA) – działający w stanie kryzysu i stanie wojny

§ 2

Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności :

1)          wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;

2)          powiadamianie właściwych służb, inspekcji i straży oraz sołtysów o zagrożeniach;

3)          ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

4)          zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;

5)          opracowanie ocen przez ekspertów dotyczących stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego;

6)          doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;

7)          uruchamianie działań interwencyjnych.

 

§ 3

W skład gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) wchodzą :

 

1)          Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)

2)          Gminne punkty alarmowania w sołectwach (pal); (zał. )

3)          Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie;

4)          Komendant Komisariatu Policji w Kórniku;

5)          Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa;

6)          Kierownik Zakładu Komunalnego w Kleszczewie;

7)          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

§ 4

1)           Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.

2)           Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) pełni wiodącą rolę w zakresie zbierania oraz przekazywania informacji w ramach SWO.

3)           Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

 

§ 5

Elementy organizacyjne gminnego Systemu Wykrywania i alarmowania (SWA) stanowią:

1)          Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK).

2)          Drużyna Wykrywania i Alarmowanie w składzie 7 osobowym.

3)          Punkty alarmowe w sołectwach. (zał.)

 

§ 6

1)              Szef Obrony Cywilnej zapewni nieprzerwaną pracę SWA z chwilą jego uruchomienia na swoim obszarze działania.

2)              Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA należy jego elementom organizacyjnym nadać status formacji cywilnej lub obsady osobowe tych elementów reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

§ 7

1)       Informacje uzyskane w ramach działania systemów dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w § 3 oraz § 5 niezwłocznie przekazują do właściwego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2)       Współpraca ze środkami masowego przekazu odbywa się poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 8

Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2, odpowiedzialny jest w zakresie swoich kompetencji organ administracyjny, który je utworzył, w szczególności przez :

 

1)            działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące :

a)       aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,

b)       doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu zagrożeń,

c)        doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,

d)       organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych,

e)       tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach

2)            organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie : wiedzy o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami.

3)            organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach. 

 

§ 9

Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa, czasu kryzysu, oraz stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez :

1)            Wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa – na terenie co najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;

2)            Starostę Poznańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego – na terenie co najmniej dwóch gmin lub obszarze całego powiatu poznańskiego;

3)            Wójta – Szefa Obrony Cywilnej gminy – na terenie gminy.

 

§ 10

Wykonanie Zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań powierza się Inspektorowi d/s Dowodów Osobistych i Obrony Cywilnej.

 

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2008r. w sprawie  przygotowania i zapewnienia działania gminnego     systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kleszczewo.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia

Nr  43/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  087 października 2013r.

 

 

 

PUNKTY ALARMOWE W SOŁECTWACH

 

 

  1. Sołectwo Kleszczewo                                   -           1 osoba

  2. Sołectwo Poklatki                                        -           1 osoba

  3. Sołectwa Krerowo                                       -           1 osoba

  4. Sołectwo Markowice                                    -           1 osoba

  5. Sołectwo Zimin                                           -           1 osoba

  6. Sołectwo Śródka                                         -           1 osoba

  7. Sołectwa Krzyżowniki                                  -           1 osoba

  8. Sołectwo Gowarzewo                                   -           1 osoba

  9. Sołectwo Bylin                                            -           1 osoba

10.Sołectwo Komorniki                                      -           1 osoba

11.Sołectwa Tulce                                             -           1 osoba

12.Sołectwo Nagradowice                                  -           1 osoba

____________________________________________________________

Łącznie 12 sołectw                                                                    12 osób

                                                                                              (sołtysi)