Zarządzenie Nr 47/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 października  2013r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

 

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.  885 i poz.  938) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r.     w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIV/256/2013 Rady gminy Kleszczewo z dnia 30 października2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024   wprowadza się następujące zmiany:

1.    Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

za zgodność z oryginałem                                                                          

                                                                                              Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 47/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 października 2013r.

 

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmiany na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu gminy wg:

·          Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 20013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

·          Zarządzenia Nr 45/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 października 20013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

·          Uchwały Nr XXXIV/255/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

·          Uchwały Nr XXXIV/256/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

·          Zarządzenia Nr 46/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

Zmiany wprowadzono w następujących wierszach:

1.     1- Dochody ogółem zwiększono o 45.169,73 zł,

2.     1.1 Dochody bieżące zwiększono o 113.049,73 zł,

3.     1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o 67.880,00 zł,

4.     2 - Wydatki ogółem zwiększono o 45.169,73 zł,

5.     2.1 Wydatki bieżące zwiększono o 98.579,73 zł,

6.     2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o 53.410,00 zł,

7.     6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów zmniejszył się o 0,07%,

8.     8.2,  9.1,  9.2,  9.3,  9.4,  9.6 w 2013r wskaźniki zmniejszyły się o0,02%,

9.     9.7,  9.7.1,  w latach 2014 do 2016 wskaźniki zmniejszyły się o 0,02%,

10.  11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o 15.836,45 zł,

11.  11.3  Wydatki objęte limitem w 2013r zmniejszyły się o 30.000,00 zł, w 2014r o 166.700,00 zł i w 2015 o 23.100,00 zł,

12.  11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem zmniejszyły się w 2013r o 30.000,00 zł i w 2014r o 100.000,00 zł,

13.  11.3.2 Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się w roku 2014 o 66.700,00 i w 2015r. o 23.100,00 zł,

14.  11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się w 2013r o 53.410,00 zł,

15.  12.2,  12.2.1,  12.2.1.1 Dochody majątkowe związane z realizacją środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 zmniejszają się o 67.880,00 zł.

 

 

               za zgodność z oryginałem                                                                    

                                                                                 

                                                                                           Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz