ZARZĄDZENIE NR 50/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2013r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2014r. 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2014r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 50/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2013r.

 

Materiały informacyjne  do projektu budżetu na 2014r.

Dysponent  środków

Cel

Dochody

kwota dotacji/ dofinansowania

Wydatki

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 18.10.2013r.

Ewidencja ludności i USC

45 938,00

45 938,00

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS

1 002 914,00

1.011.537,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1 571,00

1.571,00

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego

Pismo z dnia 14.10.2013r.

 

Prowadzenie rejestru wyborców

 

1 051,00

 

1.051,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy

 

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 18.10.2013r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1.660,00

2.075,00

Zasiłki i pomoc w naturze

71 509,00

174.264,00

Zasiłki stałe

18 240,00

22.800,00

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

31 004,00

424.659,00

PROW

Comenius

„Uczcie się przez całe życie”

Środki przekazane z 2013r.

 

61.586,00

 

.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz