Zarządzenie Nr 52/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 listopada  2013r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

 

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013r. poz.  885  i  poz.  938) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r.     w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIV/256/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Zarządzeniem Nr 47/2013 Wójta Gminy Kleszczewo  dnia 31 października 2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 

                                                                                           za zgodność z oryginałem

                                                                                 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 

         mgr inż. Genowefa Przepióra

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 52/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 listopada 2013r.

 

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmiany na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu gminy wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/265/2013 z dnia 28 listopada 2013r.tj:

- zwiększono dochody ogółem z dotacji, dochody bieżące oraz wydatki ogółem  o 1.030 zł co zostało ujęte w wierszach załącznika w poz. 1,  1.1  i  2 i wierszu 1.1.5 z uwzględnieniem różnicy z poprzednich zmian budżetu o 0,21 zł tj. razem 1.030,21 zł

-  w wierszu 1.2.2 zmniejszono kwotę o 0,43 zł na podstawie wcześniejszych zmian budżetu,

- w wierszu 2.1 wydatki bieżące zmniejszono o 60.796 zł,

- zmniejszono wartość planowanych do spłaty odsetek w wysokości 111.375 zł co zostało ujęte w wierszach 2.1.3 i 2.1.3.1,

- wprowadzone zmiany zmniejszyło o 0,46% wskaźniki w 2013r w wierszu 9.1,  9.2,  9.3,  9.4,  9,6 oraz zwiększyły wskaźniki w 2014r. w wierszach 9.7 o 0,09% i 9.7.1 o 0,10%,  w roku 2015 w wierszach 9.7 o 0,10% i 9.7.1 o 0,09%,  w 2016r  o 0,10% w wierszu 9.7 i 9.7.1

- o 61.826 zł zwiększono wydatki majątkowe – wiersz 2.2   w tym: zwiększono wydatki kontynuowane o 5.867 zł – wiersz 11.4,  nowe wydatki zwiększono o 56.584 zł  i zmniejszono o  625 zł  wydatki majątkowe w formie dotacji  - wiersz 11.6.

 - o 61.826 zł zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wiersze 8.1  i  8.2

- w wierszu 11.1 zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 1.160 zł,

- w wierszu 12.3.1 zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust1 pkt. 2 ustawy o 4.210 zł na podstawie wcześniejszych zmian budżetu.

 

 

 

                                                                                           za zgodność z oryginałem

 

 

                                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

          mgr inż. Genowefa Przepióra