Zarządzenie Nr 53/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 grudnia  2013r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

 

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013r. poz.  885  i  poz.  938) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r.     w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Uchwałą Nr XXXIV/256/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024, Zarządzeniem Nr 47/2013 Wójta Gminy Kleszczewo  dnia 31 października 2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Kleszczewo  dnia 29 listopada 2013r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 

                                                                                           za zgodność z oryginałem

                                                                                 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 

         mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 53/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 listopada 2013r.

 

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmniejszenie o 10.000 zł w wierszu 2.1.3.1 odsetek i dyskonta

- wprowadzona zmiana zmniejszyło o 0,05% wskaźniki w 2013r w wierszu 9.1,  9.2,  9.3,  9.4,  9,6

 

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

 

 

                                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

          mgr inż. Genowefa Przepióra