Postanowienie Nr 4/10

Komisarza Wyborczego w Poznaniu

z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gnieźnie, w Międzychodzie , w Poznaniu w składzie określonym w załącznikach od nr 2 do nr 4.

§ 3

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Poznaniu - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5.

§ 4

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składzie określonym w załącznikach od nr 6 do nr 36.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Załącznik Nr 25

do postanowienia Nr 4/10

z dnia 6 października 2010 r.

Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczewie

Skład komisji:

1.

Natalia Banach

2.

Jadwiga Dziarska

3.

Olga Melewska

4.

Mirosława Nowak

5.

Grażyna Teresa Pieczyńska

6.

Magdalena Szymańska

7.

Damian Florkowski