Informacja  o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r. ( ZPOW-703-30/10)

Zasady zgłaszania kandydatów na radnych określają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, w rozdziale 15 „Zgłaszanie kandydatów na radnych”. Przepisy tego rozdziału dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców stosuje się odpowiednio do zgłaszania i rejestrowania list kandydatów:

— do rad powiatów (na podstawie art. 140 ust. 1 Ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem art. 133ust. 1),

— do sejmików województw (na podstawie art. 165 ust. 1 Ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem art. 164 ust. 1 pkt 1).

Zasady zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w rozdziale 2 „Zgłaszanie i rejestracja kandydatów”.

I.

1. Zgłaszanie list kandydatów na radnych

     1)   Prawo zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad miejskich, rad dzielnic m. st. Warszawy, rad powiatów i sejmików województw przysługuje komitetom wyborczym, które otrzymały odpowiednio od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (art. 95 ust. 1 i art. 99 ust. 4 Ordynacji wyborczej).

2)   Kandydaci na radnych zgłaszani są w formie list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych, do właściwych terytorialnych komisji wyborczych; za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 95 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

           Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów (art. 98 ust. 1 Ordynacji wyborczej). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów do danej rady lub sejmiku województwa komitet wyborczy partii politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie, albo w innej koalicji wyborczej zgłaszać list kandydatów do tej rady, jeżeli w okręgu wyborczym została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji wyborczej).

     3)  Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do 22 października 2010 r. do godz. 24.00 (art. 101 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

            Zgłoszenie, podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia listy, może być dostarczone komisji terytorialnej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane pocztą lub kurierem.

           W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do terytorialnej komisji wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej).

           Po dniu 22 października 2010 r., zgłoszenie listy kandydatów na radnych jest możliwe wyłącznie w sytuacji przewidzianej w art. 108 Ordynacji wyborczej, czyli wówczas, gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów w okręgu wyborczym nie zostaną zgłoszone co najmniej dwie listy kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu lub mniejsza. Terytorialna komisja wyborcza wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w terminie 5. dni od dnia ich rozplakatowania.

          Pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upoważniona, która dokonała zgłoszenia listy kandydatów na radnych może do 10. dnia przed dniem wyborów zgłosić nowego kandydata na radnego, jeżeli komisja wyborcza zawiadomi pełnomocnika, iż skreśliła z zarejestrowanej listy komitetu kandydata, który zmarł  (pod warunkiem, że śmierć kandydata spowodowała, że liczba kandydatów w okręgu wyborczym jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu lub mniejsza od niej). Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców (art. 110 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Terytorialną komisją wyborczą jest:

a)      gminna, miejska, dzielnicowa komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy,

b)      powiatowa komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu,

c)      wojewódzka komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa.

i)        Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez terytorialne komisje wyborcze sprawuje właściwy komisarz wyborczy, który rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych i udziela komisjom wyjaśnień (art. 12 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 oraz ust. 2 Ordynacji wyborczej).

4)  Lista kandydatów na radnych zgłaszana w okręgu wyborczym w wyborach do:

          a) rady gminy (miejskiej) w gminie (mieście) liczącej do 20 tys. mieszkańców musi zawierać co najmniej 1 kandydata, a najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

b) rady gminy (miejskiej) w gminie (mieście) liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, rady miasta na prawach powiatu, Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy, nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej),

          c)  rady powiatu nie może zawierać mniej niż 3 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 140 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej),

d) sejmiku województwa nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 165 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 164 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej).

5) Każda zgłaszana lista kandydatów w okręgu powinna być poparta podpisami co najmniej:

      a) 25 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 100 ust. 1 pkt 1 Ordynacji),

 b) 150 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie   liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawie (art. 100 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 31, poz. 361, z późn. zm.),

      c) 200 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady powiatu (art. 140 ust.2   Ordynacji),

         d) 300 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do sejmiku województwa (art. 165 ust. 2 Ordynacji).

        Wyborcy udzielający poparcia nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych, lecz muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa).

         Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, jednak udzielonego poparcia nie może wycofać art. 100 ust. 2 Ordynacji).

        Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych należy sporządzić według wzoru określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 139, poz. 1168).

        Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do       informacji.

Wykaz osób popierających listę kandydatów nie może być przedstawiony w formie kopii i nie         może składać się z części doklejanych.

Wykaz może być sporządzony dwustronnie, przy czym pierwsza strona powinna odpowiadać

treścią wzorowi ustalonemu przez Prezesa Rady Ministrów, zaś druga strona może być kontynuacją rubryk tabeli „Osoby popierające listę kandydatów” przy zachowaniu kolejności numeracji w rubryce „L.p.”.

       Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu

       zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznane zostanie również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem.

Wykaz osób popierających listę kandydatów dołącza się do zgłoszenia listy w odpowiednim        okręgu wyborczym.

2. Warunki, które muszą spełniać kandydaci na radnych

   1) Kandydatem na radnego danej rady oraz sejmiku województwa może być osoba posiadająca prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze):

a) będąca obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

b) stale zamieszkała na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta,     dzielnicy m. st. Warszawy, albo powiatu lub województwa (art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1Ordynacji wyborczej). Kandydat na radnego musi być wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

   2) Kandydatem na radnego rady gminy (miejskiej), Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim posiadający prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), który:

a) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

b) stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta, dzielnicy m. st. Warszawy,

c) jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego,

d) nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6a ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej),

     3) Kandydatem nie może być (nie ma prawa wybieralności) osoba:

a) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (art. 7 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

b) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego (art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej).

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów. Stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 (Dz. U. Nr 214, poz. 1354), w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w rejestrze skazanych (Krajowym Rejestrze Karnym). Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, pozbawienie biernego prawa wyborczego następuje na okres próby, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie. Oznacza to, że osoby wobec których zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast osoby, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego nie mają prawa biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w okresie próby wskazanym przez sąd w warunkowym umorzeniu postępowania.

c) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 7 ust. 2 pkt 3 Ordynacji wyborczej).

d) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

e) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

f) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej).

             Kandydatem nie może również być obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który został pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 4) Posiadanie prawa wybieralności kandydat na radnego obowiązany jest stwierdzić w      oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej; por. także załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

      5)  Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Ordynacji wyborczej nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

      6) Kandydat może kandydować tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów (art. 98 ust. 3 Ordynacji). Można kandydować tylko o jednej rady, czyli tylko do rady gminy lub rady powiatu albo do sejmiku województwa (art. 8 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy m. st. Warszawy i do którejkolwiek z wyżej wymienionych rad (art. 7 ust. 5 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy); dotyczy to także kandydowania do Rady Dzielnicy i do Rady m. st. Warszawy.

      7)  Ordynacja wyborcza ani ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie.

          W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa (art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej).

      8) Kandydat na radnego nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia listy kandydatów na radnych

   1) Zgłoszenia list kandydatów dokonuje, w imieniu komitetu wyborczego, pełnomocnik wyborczy komitetu, dołączając do zgłoszenia dokument potwierdzający powołanie go na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, z podaniem jego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (art. 101 ust. 2 Ordynacji).

2)  Zgłoszenia listy kandydatów może dokonać także osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego. Pełnomocnik wyborczy może upoważnić do zgłaszania list kandydatów dowolną liczbę osób. W upoważnieniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej, jej dokładny adres i numer ewidencyjny PESEL oraz określić zakres upoważnienia wskazując czynności wyborcze, które może wykonywać upoważniona osoba, w tym określenie rady lub obszaru objętego upoważnieniem. Upoważnienie musi być opatrzone datą i podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych. Oprócz upoważnienia do zgłaszania list kandydatów w imieniu komitetu wyborczego upoważnienie może jednocześnie dotyczyć prawa zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, prawa zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a także wyznaczania mężów zaufania komitetu wyborczego.

Jeżeli zgłoszenia listy kandydatów na radnych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, obowiązana jest dołączyć do zgłoszenia dokument o powołanym pełnomocniku wyborczym komitetu oraz udzielone tej osobie upoważnienie do zgłoszenia listy kandydatów.

4. Dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wymagane załączniki

1) Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych określa art. 99 ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej.

W zgłoszeniu należy wymienić:

a)      nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,

b)      imię (imiona), nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

c)      nazwę rady (sejmiku województwa) oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia listy kandydatów,

d)      imiona i nazwiska kandydatów, ich wiek (lata, nie daty urodzenia) oraz miejsca zamieszkania (miejscowości, ale nie pełny adres).

Nazwiska kandydatów należy umieścić w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

     Jeżeli kandydaci na liście wymienieni są w kolejności alfabetycznej, osoba zgłaszająca listę powinna złożyć terytorialnej komisji wyborczej informację, że taka kolejność została ustalona przez komitet. Informacja ta może być zawarta w zgłoszeniu.

W zgłoszeniu osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie poszczególnych kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata (art. 99 ust. 3 Ordynacji wyborczej). Oznaczenie to, czyli nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich (tj. liter i znaków interpunkcyjnych, jak cudzysłów, myślnik, przecinek, itd.), wliczając spacje (przerwy pomiędzy poszczególnymi wyrazami i znakami).

Zgłoszenie takiego wniosku wymaga pisemnego potwierdzenia przez właściwy statutowo organ partii politycznej lub organizacji, która popiera kandydata. Dokumenty te dołącza się do zgłoszenia. Oznaczenie kandydatów zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. Każda kandydatura może zostać oznaczona nazwą lub skrótem nazwy tylko jednej partii politycznej lub organizacji.

Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

2) Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć:

a) postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (art. 99 ust. 4 Ordynacji wyborczej),

b) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL,

c) upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów na radnych wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

d) wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych ze wskazaniem liczby podpisów tych osób,

e) pisma statutowych organów partii politycznych i organizacji, potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne i organizacje (jeżeli osoba zgłaszająca wnosi o oznaczenie kandydatów wskazanym poparciem partii lub organizacji),

     f) oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności. Oświadczenie kandydata na radnego, o którym mowa wyżej, powinno zawierać imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę (art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

g) oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych (z wyjątkiem kandydatów będących obywatelami Unii Europejskiej oraz kandydatów będących obywatelami polskimi urodzonych po dniu 31 lipca 1972 r.), dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) — art. 99 ust. 2b Ordynacji wyborczej.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Kandydaci, którzy złożyli oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru po dniu 13 września 2007 r. zamiast oświadczenia składają informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy;

Wzór informacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia kandydatów — obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi do zgłoszenia należy dołączyć również:

a) oświadczenia tych kandydatów wskazujące ich obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ostatni adres zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem; przykładowy wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji,

b) zaświadczenia wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego kandydat jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa wybieralności w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa.

Wskazane jest, aby załączniki wymienić w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej.

3) Dokumenty składane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę powinny być, w zależności od ich charakteru, uwierzytelnione przez pełnomocnika lub upoważnioną osobę albo stanowić oryginały dokumentów.

4) Ilekroć wymagane jest podanie numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 203b Ordynacji wyborczej).

5) Terytorialna komisja wyborcza na zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu (art. 104 Ordynacji wyborczej).

 

II.

1. Zgłaszanie kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1) Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zwanego dalej wójtem, przysługuje partiom politycznym, koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom (art. 7 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

W wyborach bezpośrednich wójtów przeprowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, czyli:

a) zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie,

b) w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

W wyborach bezpośrednich wójta przeprowadzanych łącznie z wyborami do rad gmin przepis art. 7 ust. 4 ustawy przewidujący konieczność poparcia kandydata na wójta określoną liczbą podpisów nie ma zastosowania, gdyż dotyczy on wyłącznie wyborów przedterminowych wójta, w których nie jest wybierana rada gminy, a wybory przeprowadza się w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta w toku kadencji (art. 26 ustawy).

2)  Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej (miejskiej) komisji wyborczej najpóźniej w 25. dniu przed dniem wyborów, czyli nie później niż do dnia 27 października 2010 r. do godz. 24.00 (art. 7 ust. 3 ustawy). Jeżeli w tym terminie nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5 dni od dnia ich rozplakatowania. (art. 11 ust. 1 ustawy).

Jeżeli gminna komisja wyborcza skreśli kandydata wskutek jego śmierci, komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów (art. 12 ust. 2 ustawy).

2. Warunki, które musi spełniać kandydat na wójta

1) Kandydat na wójta musi mieć prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze).

    Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy prawo wybieralności na wójta ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Kandydatem nie może być osoba:

a) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

b) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów. Stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 (Dz. U. Nr 214, poz. 1354), w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w rejestrze skazanych (Krajowym Rejestrze Karnym). Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, pozbawienie biernego prawa wyborczego następuje na okres próby, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie. Oznacza to, że osoby wobec których zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast osoby, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego nie mają prawa biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w okresie próby wskazanym przez sąd w warunkowym umorzeniu postępowania.

c) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego,

d) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

e) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

f) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają prawa wybieralności w wyborach wójta.

Posiadanie prawa wybieralności kandydat na wójta obowiązany jest stwierdzić w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy; por. także załącznik nr 8 do niniejszej informacji).

3. Osoba dokonująca zgłoszenia kandydata na wójta.

Zgłoszenia kandydata dokonuje w imieniu komitetu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osobami upoważnionymi przez pełnomocnika wyborczego do dokonania zgłoszenia kandydatów na wójtów mogą być te same osoby, które pełnomocnik upoważnił do zgłoszenia list kandydatów na radnych, lub inne osoby. Osoba upoważniona nie może upoważnić innej osoby.

4. Dokument zgłoszenia kandydata na wójta i wymagane załączniki

1) Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia kandydata na wójta określa art. 8 ust. 1 i  2 ustawy, a zatem w zgłoszeniu należy podać:

     a) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,

b) imię (imiona) nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

    c) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat np. „na Wójta gminy  ................................”,

                  (nazwa)

d) dane o kandydacie: nazwisko, imię (imiona), wiek (lat), wykształcenie, miejsce zamieszkania (miejscowość, ale nie adres) oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat bądź stwierdzenie, że kandydat nie należy do żadnej partii politycznej. Wykształcenie kandydata należy określić, podając poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) i ewentualnie kierunki (ekonomiczne, techniczne, rolnicze, humanistyczne), a nie przez podawanie tytułów np. inż. budownictwa lądowego, dr ekonomii, technik mechanik.

W związku z art. 2 ust. 2 ustawy pełnomocnik na podstawie art. 99 ust. 3 Ordynacji wyborczej może wnosić w zgłoszeniu o oznaczenie kandydata na wójta nazwą partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata.

Oznaczenie takie nie może liczyć więcej niż 40 znaków drukarskich wliczając spacje. W takim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć pisemne potwierdzenie pochodzące od właściwego organu statutowego tej partii lub organizacji.

     Zgłaszający może także wnioskować o oznaczenie kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

e) numery okręgów wyborczych, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy z liczbą kandydatów nie mniejszą niż liczba radnych wybieranych  w każdym z tych okręgów.

    Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata na wójta stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

2) Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) upoważnienie do zgłoszenia kandydata na wójta wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa   wybieralności.

Oświadczenie kandydata na wójta, o którym mowa wyżej, powinno zawierać imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę (art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy).

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

c) oświadczenie kandydata (z wyjątkiem kandydatów urodzonych po dniu 31 lipca 1972 r.) dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) — art. 8 ust. 2 pkt 1a ustawy.

    Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

    Kandydaci, którzy złożyli oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru po dniu 13 września 2007 r. zamiast oświadczenia składają informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy;

     Wzór informacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

d)   pismo organu partii politycznej lub organizacji potwierdzające poparcie dla kandydata.

Dokumenty do pobrania:

- PDF

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

- WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8