UCHWAŁA Nr 10/2010

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia  19  listopada 2010r.

 

  

w sprawie :     zmiany uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień   21 listopada  2010r.

  

                               Na podstawie art. 18  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr  176 poz. 1190)  uchwala  się, co następuje:

  

§ 1

W załączniku  do Uchwały – Składy Obwodowych Komisji Wyborczych– w pkt II.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach wprowadza się następujące zmiany :

1)     w związku z zaistnieniem sytuacji  wynikającej z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   skreśla   się  ze składu  komisji Pana Łukasza Szymczaka zgłoszonego przez KW  Prawo i Sprawiedliwość”,

2)    W celu uzupełnienia składu komisji powołuje się na członka komisji  Panią Barbarę Cieślewicz  – zgłoszoną spośród wyborców.

  

§ 2

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

          Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

 

       Mirosława Nowak

  

 

Załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie z dnia 03 listopada 2010r.

 

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

zarządzonych  na dzień  21 listopada  2010r.

  

 

I.                   Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Monika Nowicka – zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO,

2.      Iwona Wartecka – zgłoszona przez KWW  Kazimierza Lesińskiego,

3.      Małgorzata Nowicka - zgłoszona przez KWW   Marii Jolanty Wilczyk

4.      Klaudia Ochowiak – zgłoszona przez  KWW NIEZALEŻNI DLA  POWIATU,

5.      Arkadiusz Zaradzki – zgłoszony przez KW  Prawo i Sprawiedliwość,

6.      Aleksandra Misch – zgłoszona przez KWW  NASZA GMINA,

7.      Natalia Borowska – zgłoszona przez KWW „CZAS NA ZMIANY CD.”,

8.      Beata Wesołowska – KWW NOWICKI,

9.      Maria Karolczak – spośród pracowników samorządowych gminy.

 

 

II.                Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1. Grzegorz Stachowiak– zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO,

2.     Andrzej Szymczak – zgłoszona przez  KWW NIEZALEŻNI DLA  POWIATU,

3.     Łukasz Szymczak – zgłoszony przez KW  Prawo i Sprawiedliwość,

4.     Kamil Banach – zgłoszony przez KWW  NASZA GMINA,

5.     Lilianna Ożadowicz – zgłoszona przez KWW „CZAS NA ZMIANY CD.”,

6.     Regina Kujawa – spośród pracowników samorządowych gminy,

7.     Teresa Tomala – spośród wyborców.

 

 

III.             Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3 w Gowarzewie :

 

1. Violetta Lewandowska– zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO,

2.     Magdalena Karolczak – zgłoszona przez  KWW NIEZALEŻNI DLA  POWIATU,

3.     Katarzyna Jaskuła – zgłoszona przez KW  Prawo i Sprawiedliwość,

4.     Joanna Porębiak – zgłoszona przez KWW  NASZA GMINA,

5.     Irena Plebanek-Pawlak – spośród pracowników samorządowych gminy,

6.     Grażyna Frąckowiak – spośród wyborców,

7.     Magdalena Gramza – spośród wyborców.

  

 

Przewodnicząca Gminnej   Komisji                      Wyborczej

 Mirosława Nowak