ZARZĄDZENIE  Nr 1/2014

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  07 stycznia  2014 r.

 

 

w sprawie   :   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP.

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 594, 645 i  1318) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

1) Kierowcy OSP:

a) Kleszczewo – Baranowski R.                                                  452 zł

b) Gowarzewo - P. Grzeszczak                                                  205 zł  

c) Gowarzewo - A. Płóciennik                                                    205 zł

d)  Krzyżowniki – P. Stachowski                                                 234zł

2) Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                  274 zł

3) Z-ca Komendanta Gminnego – R. Baranowski             274 zł

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Batycki Marcin  w wysokości  165 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.