ZARZĄDZENIE  Nr 3/2014

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  30 stycznia  2014r.

 

 

w sprawie :  wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2014r.

 

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U poz. 594 ze zmianami) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U z  2012 poz. 749 ze zmianami), zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2014r.   doręczać będą osobiście za potwierdzeniem odbioru  sołtysi poszczególnych sołectw na obszarze właściwego sołectwa. Wykaz sołtysów stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

2.     Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2014r.

3.      Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 3,75 zł brutto  za  właściwe doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014

                                                                                  Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia 30 stycznia   2014r.

 

 

 

WYKAZ  SOŁTYSÓW

doręczających decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)

 na 2014r.  

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren  doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość  Gowarzewo, Szewce, Tanibórz  - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Grzegorz Siwek

Miejscowość Nagradowice – sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

10.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

11.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

12.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin