ZARZĄDZENIE Nr 61/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia  2010 r.

 

 

w sprawie :    funkcjonowania  kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów  kontroli zarządczej dla  sektora  finansów publicznych ( Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84 ) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo do zorganizowania systemu kontroli zarządczej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w oparciu o standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie  Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów  kontroli zarządczej dla  sektora  finansów publicznych

 

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkładają Wójtowi Gminy pisemne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni  według  wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2010

        Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 28 grudnia   2010 r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

............................................................................................1)

za rok .....................................................

                                             (rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-    skuteczności i efektywności działania,

-    wiarygodności sprawozdań,

-    ochrony zasobów,

-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-    zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

...........................................................................................................................................

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A3)

?     w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B4)

? w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C5)

?  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:6)

? monitoringu realizacji celów i zadań,

? samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych7),

? procesu zarządzania ryzykiem,

? kontroli wewnętrznych,

? kontroli zewnętrznych,

? innych źródeł informacji..............................................................................................

...................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

........................................................                              .............................................................

(miejscowość, data)                                                                 (podpis /kierownika jednostki)

 

 

Dział II8)

1.    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2.    Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III9)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.    Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2.    Pozostałe działania:

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1)     Należy podać nazwę  funkcji  kierownika jednostki.

2)     W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3)     Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

4)     Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

5)     Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

6)     Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

7)     Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8)     Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

9)     Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.