APEL

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia  27 marca 2014r.

 

 

w sprawie :       utworzenia posterunku Policji w Kleszczewie.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  zwraca się z następującym apelem:

 

            Rada Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się na Sesji Rady Gminy  w dniu 26 lutego 2014r. z  informacją Komendanta  Komisariatu w  Kórniku  o  stanie  porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kleszczewo,  jak również mając na względzie narastające zjawisko spadku poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy, zwraca się z apelem o podjęcie pilnych działań mających na celu zapewnienie materialnych i organizacyjnych warunków dla realizacji zadań Policji na terenie gminy Kleszczewo.

Analiza danych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazuje na postępujący wzrost ilości przestępstw kryminalnych (dynamika w 2013r. w stosunku do 2012r. 111,1%), przy jednocześnie spadającej wykrywalności. Porównanie wskaźników przestępstw i wykroczeń z poszczególnych gmin dowodzi, że gmina Kleszczewo pod względem zagrożeń jest na poziomie gmin o często kilkukrotnie wyższej liczbie mieszkańców (liczba zgłoszonych w 2013 r. przestępstw w gminie Kleszczewo 70, natomiast w gminie Puszczykowo 52, Buk 60, Kostrzyn 77, Stęszew 78). W gminach tych funkcjonują komisariaty Policji, tymczasem w gminie Kleszczewo brak  placówki Policji. Nieformalna komórka, jaką jest tzw. Zespół dzielnicowych, istnieje praktycznie w teorii i można jednoznacznie stwierdzić, że przyjęta formuła  się nie sprawdziła. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że Gmina zapewnia ze swej strony lokal dla placówki wraz z wyposażeniem i kosztami jego utrzymania.

Gmina Kleszczewo jest jedyną jednostką samorządu działającą na terenie zabezpieczanym przez KMP w Poznaniu, pozbawioną placówki Policji. Po latach starań kleszczewskiego Samorządu o zmianę tej kuriozalnej sytuacji, narasta poczucie dyskryminacji i lekceważenia prawa mieszkańców do życia w poczuciu  bezpieczeństwa.

Rada Gminy Kleszczewo zwraca się z apelem o pilne podjęcie kroków w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kleszczewo. Samorząd Gminy Kleszczewo, na podstawie przeprowadzanych corocznych ocen stwierdza, że bez stworzenia mieszkańcom Gminy i funkcjonariuszom Policji właściwych warunków do współpracy w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na obszarze zamieszkiwanym przez tutejszą Wspólnotę Samorządową nie uda się odwrócić negatywnych tendencji obecnej sytuacji.   

Mając na względzie potrzebę podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia w Gminie Kleszczewo niezbędnych warunków  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rada Gminy Kleszczewo zwraca się o utworzenie posterunku Policji w Kleszczewie, podległemu Komisariatowi Policji w Kórniku.   

Mając na względzie fakt, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to nie tylko zadanie Policji, ale jedno z najważniejszych zadań Samorządu Rada Gminy Kleszczewo deklaruje wolę współdziałania w celu utworzenia nowej placówki, jak również na rzecz jej efektywnego funkcjonowania. 

 

Otrzymują:

Komendant Miejski Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Komisja Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu Poznańskiego.

 

 

Przewodniczący  Rady Gminy

         Henryk  Lesiński