ZARZĄDZENIE NR 8/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

W sprawie:  powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318)  w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) oraz § 13 Uchwały Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca  - Kamila Zarębska –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Członkowie – Dorota Grześkowiak – przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

                         Magdalena Urbańska   przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz                   

                                                                     Upowszechniania Kultury na Wsi

 

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w terminie do  14 dni od upływu terminu ich składania.

§ 3

Przy rozpatrywaniu ofert komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

- zgodność oferty z programem współpracy,

- zakres i atrakcyjność  przedstawionej oferty,

- ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.