ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  15 maja 2014r.

 

 

w sprawie :  upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do   prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1456 ze zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. poz. 567) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.