ZARZĄDZENIE  Nr  17/2014 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 maja 2014 r.

 

 

w sprawie :    powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Obsługa bankowa budżetu Gminy  Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014r. do 31.12.2017r.”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami), art. 19 i art. 21  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.  z 2013r.   poz.  907 ze zmianami) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Obsługa bankowa budżetu Gminy  Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014r. do 31.12.2017r.”

w  następującym składzie:

Przewodnicząca:     Barbara Błoch

Członkowie:           Monika Karwowska – Stanicka

                 Mirosława Nowak

                 Anna Jaszczyńska

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1)    ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)    badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)    wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)    wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania odpowiada  Agata Kaczmarek.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)    wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

           odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2)    informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.