ZARZĄDZENIE Nr  11/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 kwietnia  2014 r.

 

w sprawie: odwołania  Kierownika Zakładu Komunalnego  w Kleszczewie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami))w związku z art. 70  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U.  z 1998r. Nr 21  poz. 94 ze zmianami)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Odwołuje się Pana Marka Jabłońskiego ze stanowiska Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie  z dniem 30 kwietnia 2014r.

2.     Odwołanie następuje w związku ze złożeniem rezygnacji z zajmowanego stanowiska Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie przez Pana Marka Jabłońskiego.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.