Zarządzenie Nr 18/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  21 maja 2014r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 -  2024

 

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z  20013r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr  XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024, oraz Uchwałą Nr XL/300/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1.     Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.     W załączniku Nr 2, o którym mowa w § 1 pkt. 2 zmienianej Uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Za zgodność z oryginałem

                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Zarządzenia Nr 18/2014

                                                                                              Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 21 maja 2014r.

 

 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Do załącznika nr 1 wprowadzono zmiany:

 

I  W 2014r.:

1.    Dochodów  w poz. 1,  poz.  1,1,  oraz 1.1.5 zwiększenie o  7.923,00 zł ,

2.   Wydatków w poz. 2,  i 2.1  zwiększenie o 7.923,00 zł,

3.   W poz. 6 skorygowano błąd rachunkowy w kwocie długu  zwiększenie o 0,21 zł,

4.   W poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 wprowadzono 44.693,00 zł tj. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,

5.   W poz. 11.1 zmniejszono o 2.367,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

6.   Wskaźnik w wierszu 9,5 zmniejszył się o 0,01%.

 

II. W 2015r.

1.   W poz. 1 i  1,1  zwiększono dochody o  0,21 zł

2.   W poz. 5 i 5.1 zwiększono rozchody budżetu o 0,21 zł

3.   Wskaźniki w wierszach 9.6 i 9.6.1 zmniejszyły się o 0,01%.

 

 

 

Za zgodność z oryginałem

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz