ZARZĄDZENIE NR 26/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9g ust.2 oraz art.91d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Anny  Krasowskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.     Pani  Kamila Zarębska                      - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako

                                                                  przewodniczący

2.     Pani Marzena Socha                         - dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

3.     Pani  Agata Elbanowska                    - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

4.     Pani  Aleksandra Jaskuła                  - ekspert

5.     Pani  Elżbieta Powierza                     - ekspert

§2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział e komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.