OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

zatrudni na stanowiskoINTENDENTAw Zespole Szkół w Kleszczewie

 

Planowane zatrudnienie: od dnia 1września 2014 r. w wymiarze 0,5 etatu.

             I.        Podstawowe obowiązki:

1.    Sporządzanie raportów żywnościowych.

2.    Sporządzanie jadłospisów.

3.    Prowadzenie dokumentacji stołówki.

4.    Przyjmowanie i rozliczanie wpłat za obiady.

5.    Prowadzenie magazynuz artykułami żywnościowymi.

6.    Wydawanie artykułów żywnościowych.

7.    Stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP)
w magazynie żywności.

8.    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP.

9.    Zakupy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

           II.        Wymagania niezbędne:

1.     Wykształcenie: minimum średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – dietetyk, technolog żywienia).

2.     Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4.     Obsługa komputera (znajomość programów informatycznych) i  urządzeń biurowych.

5.     Znajomość przepisów HACCP.

6.     Prawo jazdy.

        III.        Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność analitycznego myślenia.

2.     Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.

3.     Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność.

4.     Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

5.     Odpowiedzialność za realizację zadań.

         IV.        Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    List motywacyjny.

2.    Życiorys – CV.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Dokumenty potwierdzające staż pracy –zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy.

5.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.    Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.    Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

8.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)"

 

            V.        Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 21sierpnia 2014 r. na adres: Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko intendenta”.

          VI.        Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 618176011 lub 509056566).

Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl

                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

                                                                                              mgr inż. Marzena Socha