ZARZĄDZENIE Nr 27 /2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 sierpnia  2014 r.

              

 

w sprawie:    powołania komisji  przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce ul. Chabrowa, Wrzosowa dz. 591, 481 gmina Kleszczewo”.

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce ul. Chabrowa, Wrzosowa dz. 591, 481 gmina Kleszczewo” w następującym składzie:

Przewodnicząca:      Barbara Błoch

Członkowie:                       Ewa Olczak

                                          Leszek Bezler

 

§ 2

1.        Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)       ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)       badanie i ocena ofert złożonych przez wykonawców,

3)       wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)       wybór najkorzystniejszej oferty.

2.        Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Barbara Błoch.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)       Wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)       Odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust.2 ustawy,

3)       Informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.