ZARZĄDZENIE Nr 29/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie:     ustalenia terminu składania wniosków o u dzielenie  pomocy  w  formie  

                     dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu               

                     „Wyprawka   szkolna”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków  pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 1024) zarządzam co następuje:

§1

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” do dnia 15 września 2014 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

 

                                                          §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.