PONOWNE  OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

Zatrudni na stanowisko

 

SPECJALISTY ds. SPORTU

 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Kleszczewie

/miejsce pracy – obiekty sportowe w  Tulcach/

 

Wymagania niezbędne:

1.     wykształcenie wyższe kierunkowe (wychowanie fizyczne, trenerskie),

2.     staż pracy min.  1 rok na stanowiskach związanych ze sportem,

3.     zdolności i doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych  i rekreacyjnych,

4.     dobra znajomość obsługi komputera

5.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7.     znajomość języka obcego /preferowany j.angielski/,

8.     prawo jazdy

9.     dobry stan zdrowia.

Zakres wykonywanych czynności:

1.     realizacja zadań statutowych GOKiS,

2.     zarządzanie obiektami wykorzystywanymi do działalności sportowej i rekreacyjnej / boiska, ORLIKI, hale sportowe, place zabaw/,

3.     prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy,

4.     organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,

5.     udział w pracach  redakcji Gazety Mieszkańców Gminy Kleszczewo „SAMORZĄD”,

6.     współpraca z komisjami Rady Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołectwami, szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie gminy w zakresie sportu i rekreacji.

Wymagane dokumenty:

1.     CV,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy z fotografią,

4.     propozycje działań w zakresie sportu i rekreacji

5.     kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie, staż pracy i umiejętności,

6.     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8.     oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

Termin i miejsce składania dokumentów:

            Dokumenty  należy składać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, pokój nr    12 lub przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, w terminie do dnia 8 września 2014 r. do godz. 15.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. sportu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie”.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 618176451 lub  692467020.

           

                                                                       Dyrektor  GOKiS Kleszczewo

 

                                                                                  Michał Żelazek