ZARZĄDZENIE Nr 30/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 września   2014 r.

          

 

w sprawie:    powołania komisji  przetargowej w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego ”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego”,  w  następującym składzie:

Przewodnicząca: Barbara Błoch

Członkowie:        Mirosława Nowak

             Agata Kaczmarek

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1)    ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)    badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)    wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)    wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania odpowiada  Agata Kaczmarek.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)    wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

           odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2)    informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.