ZARZĄDZENIE NR 33/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 6 października 2014 r.

 

w  sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz § 4 ust.1  i § 8 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam kwotę 3000,00 zł jako górną wysokość nagrody Gminy dla nauczycieli.

§ 2

W celu wyrażenia opinii o wnioskach o nagrodę Gminy dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, złożonych przez uprawnione podmioty powołuję komisję ds. nagród w następującym składzie:

1.     Krzysztof Socha

2.     Mirosława Nowak

3.     Kamila Zarębska

4.     Dorota Grześkowiak   

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.