ZARZĄDZENIE NR 41/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2014r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2015r. 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2015r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

  

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 41/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2014r.

 

Materiały informacyjne  do projektu budżetu na 2015r.

Dysponent  środków

Cel

Dochody

kwota dotacji/ dofinansowania

Wydatki

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 21.10.2014r.

Ewidencja ludności,  USC, dowody osobiste, rejestracja działalności gospodarczej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji oraz zezwoleń, obrona cywilna, obrona i wojskowość.

45.938,00

45 938,00

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS

968.525,00

978.787,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

2.414,00

2.414,00

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego

Pismo z dnia 01.10.2014r.

 

Prowadzenie rejestru wyborców

 

1 109,00

 

1.109,00

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy

 

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 23.10.2014r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

2.032,00

2.540,00

Zasiłki i pomoc w naturze

84.654,00

174.264,00

Zasiłki stałe

23.412,00

22.800,00

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

36.732,00

424.659,00

PROW

Comenius

„Uczcie się przez całe życie”

Środki przekazane w 2013r.

 

12.000,00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Umowa z dnia 16.06.2014r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo

 

 

1.485.089,00

262.074,00

 

 

1.563.252,00

275.868,00

środki z budżet środków europejskich

dotacja celowa z budżetu państwa

 

Wprowadzone dotacje bez potwierdzenia od dysponenta środków

na prowadzenie oddziałów przedszkolnych

30.000,00

206.000,00

na prowadzenie przedszkoli

300.000,00

3.443.336,00

z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2014r.

15.000,00

37.500,00

20.000,00

50.000,00

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ………..

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2014r.

 

Uchwała Nr ………../……

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  ……… stycznia 2015r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej  na 2015r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9  lit. d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie   27.809.192 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie       23.239.303 zł

2) dochody majątkowe w kwocie   4.569.889 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 1.017.986 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 o finansach publicznych w wysokości 1.747.163 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2015r.  w kwocie   28.204.057 zł             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 21.654.755  zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 6.549.302  

      zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.017.986 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

 

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.015 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy,

3)    wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości  1.851.120 zł. z tego:

- wydatki bieżące 12.000 zł,

- wydatki majątkowe 1.839.120 zł.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 394.865 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 4

1.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   budżetu w wysokości 1.301.200 zł,

2.   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów   budżetu w wysokości   906.335 zł.

        zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 1.800.100 zł,  w tym 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

   1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            3.623.282 zł

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  2.624.560   

   zgodnie z załącznikiem nr  6 do uchwały.

 

2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

   1)  przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

   2)  dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których  mowa w art. 223 ust.      1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7

Ustala się zakres  i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem  Nr 8 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł.  

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz  wydatków majątkowych.   

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok.

4)     Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.000 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 

§ 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   30.000 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości  64.000  zł.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                          ………………………..