Zarządzenie Nr   38/2014

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia 15 października  2014 r.

 

w sprawie:       ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej  gminnej i obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

            Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

1.   W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego GKW i  OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy powołuję   Pana Mariusza Homenko na   koordynatora gminnego.

2.   W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego   TKW w Gminie Kleszczewo  powołuję   Panią Ewę Iczakowską na pełnomocnika  ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie.


§ 2

Ustanawiam następujących operatorów  informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych :

1.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie – Pani Ewa Iczakowska

2.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gowarzewie – Pani Agata Kaczmarek.

3.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tulcach  - Pani  Katarzyna Sznajder-Występska.

 

§ 3

Zakres zadań  określa Uchwała PKW z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.