ZARZĄDZENIE  Nr 39/2014

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 3 listopada 2014 r.

 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej do sprzedaży

                    

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) oraz  Uchwały nr XLIII/317/2014 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  3 września  2014 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Zimin, zapisaną w KW PO1D/00017772/6, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową:

 

Nr geodez.

działki

Powierzchnia

w  m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

 

 

40

 

 

 

664

 

 

 

działka   niezabudowana

 

 

 

 

23.605,00 zł  + VAT

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  18 grudnia 2014 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.