ZARZĄDZENIE Nr  43/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17  listopada 2014 r.

 

w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Kowalewskiej,    nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 oraz art. 91d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Kowalewskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.     Pani  Kamila Zarębska -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako  

                                         przewodniczący

2.     Pani Marzena Socha  - dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

3.     Pani  Marzena Adamczyk-Pelcer - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  

                                                          pedagogiczny

4.     Pani  Monika Kropaczewska-Kasprzak     - ekspert

5.     Pan Zbigniew Bukowski - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.