ZARZĄDZENIE  Nr 46/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie :       powołania Zastępcy Wójta.

 

 

                        Na podstawie art. 26a  ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Powołuję Panią Genowefę Przepióra na stanowisko Zastępcy Wójta w wymiarze 0,1 etatu.

2.     Powołanie następuje na czas określony tj. od dnia 01 grudnia 2014r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.

3.     Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Urzędzie Gminy.

4.     Wysokość  wynagrodzenia oraz inne warunki pracy określone zostaną odrębnie.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.