Zakład Komunalny w Kleszczewie

Ogłasza

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds.administracyjno-księgowych

 

Wymagania niezbędne kandydata na stanowiska urzędnicze:

1)    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie  min. średnie (preferowane wyższe)

2)    znajomość obsługi  komputera (programy Microsoft Excel, Word) i urządzeń biurowych

3)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

Zakres wykonywanych zadań do na stanowisku:

1)    rozliczanie kart drogowych (przejechane kilometry i zużycie paliwa)

2)    ewidencjonowanie biletów jednorazowych i  raportów sporządzanych przez kierowców

3)    obsługa programu zarządzania energią

4)    przeprowadzanie i przygotowywanie spisów z natury

5)    prowadzenie archiwum zakładowego

6)    rozliczanie  z kart pracy i kart drogowych prac wykonanych na rzecz jednostek gminnych  i wystawianie faktur

7)    sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym

 

Wymagane dokumenty:

1)    wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią

2)    cv

3)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanego stanowiska pracy

4)    kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

5)    oświadczenia kandydata o :

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 -niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 31.12.2014r. godz.15.00 pod adresem:

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. administracyjno-ksiegowych”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 8176062

 

Kierownik Zakładu

                                                                                        

       mgr inż. Marek Jabłoński