OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Zakładu w Zakładzie  Komunalnym  w Kleszczewie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie wyższe,

4.             minimum 5 lat stażu pracy (do stażu pracy może być zaliczony 3-letni okres   wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), ustawy o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. Nr 45 poz. 236 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o  finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym   zaopatrzeniu   w  wodę i  zbiorowym    odprowadzaniu   ścieków

(tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 123 poz. 858 ze zmianami), ustawy z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1414 ze zmianami),  ustawy  z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2012r.  Nr 5 poz. 13 ze zmianami).

2.     znajomość zasad funkcjonowania zakładu budżetowego,

3.     znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Zakład,

4.     dobra znajomość obsługi komputera,

5.     preferowane wykształcenie kierunkowe: techniczne lub w zakresie zarządzania,

6.     preferowany staż pracy na  kierowniczym stanowisku,

7.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,

8.     prawo jazdy kat. B.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.     kierowanie Zakładem  i organizowanie pracy w sposób zapewniający jego     prawidłowe  funkcjonowanie i pełną  realizację zadań określonych w statucie,

2.     wykonywanie i nadzór nad całokształtem zadań realizowanych przez zakład,

3.     zapewnienie wykonywania  pracy w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż.,

4.      opracowywanie planów finansowo-rzeczowych zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków dla optymalnej realizacji celów i zadań,

5.      zarządzanie majątkiem Zakładu,

6.     ustalanie rocznego planu działalności  oraz rocznego planu finansowego,

7.      wykonywanie czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu Komunalnego,

8.     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników  Zakładu  Komunalnego,

9.     koordynowanie i realizacja zadań zakładu wynikających ze statutu, a w szczególności  :

  a)  z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego, w tym m.in.  :

                  -   organizowanie i koordynowanie komunikacji gminnej,

                  -   współpraca z organizatorami transportu publicznego innych gmin,

                  -   przewóz dzieci do szkół gminnych,

-  zabezpieczenie potrzeb transportowych  związanych z działalnością jednostek organizacyjnych gminy,

                  -  opracowywanie analiz ekonomicznych,

-       koordynowanie czasu pracy kierowców,

-       egzekwowanie przestrzegania przez kierowców rozkładów jazdy autobusów oraz  przepisów porządkowych w komunikacji gminnej,

-       kontrola eksploatacji kas rejestrujących,

-       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i rozliczaniem kart drogowych,

-       przygotowywanie propozycji cen biletów,

-       koordynowanie spraw związanych z  rozkładem  jazdy,

-        opracowywanie rozkładów jazdy,

-        prac związanych  z  remontami i naprawami   autobusów,

-       prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych,

-       rozliczanie z poboru paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

-    nadzór nad bazą Zakładu Komunalnego (hale naprawcze, magazyny sprzętu i części zamiennych, biura) i powierzonym sprzętem,  w tym bieżąca kontrola stanu technicznego i czystości autobusów, zapewnienie wykonawstwa okresowych przeglądów technicznych, przeglądów rejestracyjnych i wyposażenia,

- organizowanie pomocy doraźnej w przypadku awarii autobusu na trasie oraz zapewnienie napraw taboru komunikacji gminnej,

b) z zakresu utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym m.in. :

-       przygotowywanie  propozycji  taryf opłat  za wodę  i ścieki,

-       umowy  z odbiorcami,

-       realizacja regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

-       nadzorowanie spraw z zakresu funkcjonowania oczyszczalni ścieków  i stacji  wodociągowych,

-       współdziałanie z odbiorcami ścieków,

-       przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

c) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości dróg, ulic, rowów, placów i parków  na terenie gminy,

d) prowadzenie spraw  dotyczących  zakładania i utrzymania zieleni komunalnej,

e) podejmowanie działań  w zakresie bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, zwłaszcza na drogach gminnych,

f) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz  obiektów administracyjnych.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu marcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

10.   oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

11.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  przeprowadzenia naboru.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -  Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie” do dnia 31 grudnia  2014 r. do godz. 14.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia  2014r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 10 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo ( www.bip.kleszczewo.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Kleszczewo 2014-12-12                                                                                   Wójt  Gminy

 

                                                                                                                Bogdan Kemnitz