OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie wyższe,

4.             minimum 4 lata stażu pracy (do stażu pracy może być zaliczony 3-letni okres   wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014r. poz. 518 ze zmianami).

2.     dobra znajomość obsługi komputera,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania pracą  zespołu,

4.     prawo jazdy kat. B.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.   kierowanie pracą Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

2.   przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracowników referatu,

3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami, w tym ich  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

4.  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

5.  organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

6. prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

7.   prowadzenie spraw związanych z  komunalizacją nieruchomości,

8.   prowadzenie spraw związanych z  ewidencją  gruntów komunalnych,

9.   prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,

10.  prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości,

11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

12. prowadzenie spraw dotyczących zarządzania gruntami państwowymi,

13. koordynowanie i nadzorowanie prac  wykonywanych przez Zakład Komunalny w zakresie inwestycji i remontów,

14.prowadzenie spraw związanych  z  pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych na  inwestycje.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu marcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

10.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  przeprowadzenia naboru.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 31 grudnia  2014 r. do godz. 14.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia  2014r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 10 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo ( www.bip.kleszczewo.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Kleszczewo 2014-12-12                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                                              Bogdan Kemnitz