Zarządzenie  Nr  48/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie :   przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2014r. poz. 1202 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w  Kleszczewie.

 

§ 2

1.     Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1)       Bogdan Kemnitz  – Wójt Gminy  jako przewodniczący Komisji

2)       Genowefa Przepióra – jako Sekretarz Komisji

3)       Barbara Błoch – jako członek komisji

2.     Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 12 grudnia  2014 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na  kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie 

 

1.            Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, przeprowadza Komisja w składzie określonym w niniejszym zarządzeniu.

2.            Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.            Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.            Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.            W etapie I naboru :

1)       komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)       Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)         niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)        dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.            W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.            W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 10 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków. Każdy z członków Komisji przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 10 .

8.            Nie stawienie się kandydata na II lub II etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

9.            Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

10.         Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół , który zawiera:

1)       stanowiska, na które był prowadzony nabór,

2)       liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

3)       liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

4)       informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)        dokonanego wyboru;

6)       skład komisji przeprowadzającej nabór.

11.         Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres co najmniej 3 miesięcy.

12.          Informacja, o której mowa w pkt.11, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

13.         W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

14.         Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

15.         Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 12 grudnia  2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie wyższe,

4.             minimum 4 lata stażu pracy (do stażu pracy może być zaliczony 3-letni okres   wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)  oraz ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014r. poz. 518 ze zmianami).

2.     dobra znajomość obsługi komputera,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania pracą  zespołu,

4.     prawo jazdy kat. B.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.   kierowanie pracą Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

2.   przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracowników referatu,

3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami, w tym ich  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

4.  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

5.  organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

6. prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

7.   prowadzenie spraw związanych z  komunalizacją nieruchomości,

8.   prowadzenie spraw związanych z  ewidencją  gruntów komunalnych,

9.   prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,

10.  prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości,

11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

12. prowadzenie spraw dotyczących zarządzania gruntami państwowymi,

13. koordynowanie i nadzorowanie prac  wykonywanych przez Zakład Komunalny w zakresie inwestycji i remontów,

14.prowadzenie spraw związanych  z  pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych na  inwestycje.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu marcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

10.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  przeprowadzenia naboru.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 31 grudnia  2014 r. do godz. 14.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia  2014r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż  kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo ( www.bip.kleszczewo.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.