ZARZĄDZENIE Nr 45/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 listopada 2014 r.

 

w sprawie:  powołania komisji zdrowotnej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 7 ust.1 i 2 Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej powołuję komisję w składzie:

Pani Kamila Zarębska –kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Kleszczewie

Pani Marzena Socha – Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

Pan Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr  51/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.