Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r., poz. 1118 i 1146) oraz Uchwały Nr  XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami w 2015 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza

 otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów

z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.

 

 

I.             Postanowienia ogólne

Dofinansowaniem objęte zostaną formy zajęć warsztatowych, kulturalno-rozrywkowych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych dla osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Kleszczewo w roku 2015 realizowane w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.

Celem wsparcia jest umożliwienie osobom starszym - seniorom uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność  kulturalną, sportową i rekreację oraz aktywizacja osób w wieku emerytalnym.

 

II.           Rodzaj i zakres zadania

Wsparte zostaną przedsięwzięcia propagujące wśród osób starszych aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz formy zajęć warsztatowych. Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie osoby, będące w wieku emerytalnym - powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Kleszczewo. Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Kleszczewo.

 

III.         Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych w 2015 r. są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r., poz. 1118 i 1146)  zwaną dalej ustawą, działające na rzecz mieszkańców gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.

 

IV.          Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższego zadania w 2015 r. w budżecie Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie 3 500,00 zł

W roku ubiegłym w budżecie gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 3 000,00 zł

 

V.            Zasady przyznawania dotacji

1.     Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.     W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

3.     Wójt może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VI.          Kryteria wyboru ofert

1.     Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)adresat oferty,

2) terminowość złożenia oferty,

3) prawidłowość wypełnienia oferty,

4) kompletność załączników

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert o dofinansowanie organizacji zajęć dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w roku 2015 dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo  Komisja konkursowa.

3. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa Uchwała Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.

5. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Kleszczewo.

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)    zgodność zakresu rzeczowego przedstawionej oferty z treścią ogłoszenia

2)    adresat – osoby powyżej 60 roku życia, mające status emeryta lub rencisty  z terenu gminy Kleszczewo - minimum 12 osób

3)    miejsce  prowadzenia zajęć – główna baza lokalowa na terenie  Gminy Kleszczewo  

4)    wkład własny  – minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

5)    kalkulacja kosztów realizacji zadania: rodzaj i celowość planowanych kosztów, dostosowanie kosztorysu do prawidłowej realizacji zadania

6)    atrakcyjność  oferty programowej i form jej realizacji rozumiana w szczególności jako:

-  szeroki wachlarz proponowanych zadań i różnorodność tematyki zajęć

- dostosowanie rodzaju zajęć i  ich organizacji do adresata, jego wieku, potrzeb oraz do środowiska lokalnego

7)    kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji i realizacji zajęć dla osób starszych

8)    osiągnięcia i doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji  zajęć dla osób w wieku emerytalnym

9)    termin  realizacji zadania: nie przekraczający okresu od  01.04.2015 r. do 30.11.2015r.

10)  liczba i częstotliwość zajęć:

a)    realizacja zajęć 1 raz na miesiąc przez co najmniej 2 godziny

b)    realizacja  łącznie 8 spotkań 

 

7. Za każde kryterium komisja przyznaje punktację od 0 -10 punktów. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 100 punktów.

8. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

9. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

 

VII.        Termin i warunki realizacji zadania

1.     Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna zakończyć się do dnia  

30 listopada 2015 r.

2.     Realizacja zadania:

1)    organizacja zajęć dla minimum 12 osób – seniorów - mieszkańców gminy Kleszczewo

2)    realizacja  8 zajęć, 1 raz w  miesiącu, każde trwające minimum 2 godziny

3)    organizacja zajęć  dostosowana do ilości zgłoszonych osób, ich wieku i rodzaju potrzeb

4)    realizacja zajęć przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy, nie przekraczający okresu od 01.04.2015 r. do 30.11.2015 r.

5)    miejsce prowadzenia zajęć –główna baza lokalowa musi być zapewniona terenie Gminy Kleszczewo

3.     Na oferencie spoczywa obowiązek informacyjny i promocyjny dotyczący realizowanych zajęć:

1)    akcja informacyjna skierowana do  mieszkańców gminy Kleszczewo o możliwości uczestniczenia w zajęciach i  ich harmonogramie

2)    organizacja zapisów kandydatów na zajęcia

3)    zamieszczenie informacji o przebiegu realizacji zajęć na stronie internetowej gminy Kleszczewo lub w prasie gminnej

4.     Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

5.     Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

 

VIII.      Wymagane dokumenty

1.     Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty

2.     Oferta konkursowa , której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2011 r, Nr 6, poz. 25), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi by zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.     Kopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inna funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

5.     Statut podmiotu lub inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu  - kopia potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną .

6.     Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok kalendarzowy

7.     W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

8.      W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

9.     Imienna lista uczestników z podaniem adresu zamieszkania winna  być dostarczona w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

IX.          Termin składania ofert

1.    Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo , ul. Poznańska 4, Kleszczewo, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dofinansowanie organizacji czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.”

2.    Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

3.     Na kopercie należy umieścić:  pełną nazwę i adres zwrotny oferenta.

4.     O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt.1  decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo.

5.     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

X.            Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.     Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

2.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 6 marca 2015 r.

3.     Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, stronie internetowej gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

4.     Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 

XI.           Informacje dodatkowe

1.    Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa Wójt Gminy, w  terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.     Wzór umowy określa załącznik nr 2 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz.25).

3.     Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonanego zadania, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz.25).

 

Kleszczewo, 16.01.2015 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

/Bogdan Kemnitz/