Dyrektor  Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

ogłasza

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

     I.        Nazwa i adres jednostki :

Zakład Komunalny  w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo.

 

   II.        Stanowisko :

Koordynator ds. transportu publicznego.

 III.    Wymagania niezbędne:

1)    Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie  min. średnie (preferowane wyższe),

2)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

  IV.    Wymagania dodatkowe   :

1)dobra  znajomość  obsługi komputera (programy Microsoft Exel, Word) i urządzeń biurowych,

2) znajomość  przepisów prawnych z zakresu : ustawy o transporcie drogowym, publicznym transporcie  zbiorowym, samorządzie gminnym oraz czasie pracy kierowców,

3)preferowane doświadczenie  na  podobnym stanowisku,

4)preferowane wykształcenie kierunkowe: techniczne

5)    zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,

6)    prawo jazdy kat. B.

 

    V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    organizowanie i koordynowanie komunikacji gminnej,

2)    współpraca z organizatorami transportu publicznego innych gmin,

3)    przewóz dzieci do szkół gminnych,

4)    zabezpieczenie potrzeb transportowych  związanych z działalnością jednostek organizacyjnych gminy,

5)    koordynowanie czasu pracy kierowców,

6)    egzekwowanie przestrzegania przez kierowców rozkładów jazdy autobusów oraz  przepisów porządkowych w komunikacji gminnej,

7)    kontrola eksploatacji kas rejestrujących,

8)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i rozliczaniem kart drogowych kierowców,

9)    opracowywanie  i koordynowanie spraw związanych z  rozkładem  jazdy,

10)  koordynowanie  prac związanych  z  remontami i naprawami   autobusów,

11)  organizowanie przetargów na zakup paliwa oraz bieżący  monitoring jego stanu

12)  rozliczanie z poboru paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych,

13)  bieżąca kontrola stanu technicznego i czystości autobusów,

14)  zapewnienie wykonawstwa okresowych przeglądów technicznych, przeglądów rejestracyjnych i wyposażenia,

15)  koordynowanie  napraw taboru komunikacji gminnej,

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

W miesiącu styczniu  2015r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

VIII.      Wymagane dokumenty :

 

1)    wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)    CV,

3)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanego stanowiska pracy,

4)    kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

5)    oświadczenia kandydata o :

a)     posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

b)    niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

c)     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

IX.          Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia  18 lutego 2015r. godz.15.00 pod adresem: Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko koordynatora ds. transportu publicznego.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 8176062

 

                                                                                

p.o. Dyrektor Zakładu Komunalnego                            

       mgr inż. Marek Jabłoński