PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Komunalny w Kleszczewie

zaprasza do

rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

1.                         Przedmiotem rokowań są autobusy marki:

a)            Autosan H9-20:

·          numer rejestracyjny POB829S,

·          numer nadwozia: 710117,

·          rok produkcji: 1991,

·          data pierwszej rejestracji w kraju: 08.06.1991 r.,

·          liczba miejsc: 43+12,

·          wskazania drogomierza w km: 43296,

·          ważne badania techniczne do 09.04.2014 r.,

·          cena wywoławcza (wyjściowa) pojazdu netto w zł (plus podatek VAT): 4 000 pln + VAT,

b)                 Autosan H9-35:

·          numer rejestracyjny POB830S,

·          numer nadwozia: SUAHS301CMS760010,

·          rok produkcji: 1991,

·          data pierwszej rejestracji w kraju: 09.11.1991 r.,

·          liczba miejsc: 33+38,

·          wskazania drogomierza w km: 822442,

·          ważne badania techniczne do 28.02.2014 r.,

·          cena wywoławcza (wyjściowa) pojazdu netto w zł (plus podatek VAT): 4 000 pln + VAT.

 

2.    Rokowania odbędą się w dniu 02 września 2015 r. o godz. 10:00 w pokoju numer 18  Zakładu Komunalnego w Kleszczewie , 63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3.

3.    Cena wywoławcza ( wyjściowa ) wynosi 4 000 zł netto (plus podatek VAT) za jeden autobus.

4.    Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest :

a)    zapoznanie się z regulaminem rokowań,

b)    złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.

5.    Osoby zainteresowane nabyciem autobusu/ów prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach ( załącznik nr 2 do zaproszenia do rokowań) do dnia 01 września 2015 roku do godziny 14.00 w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie, ul. Sportowa 3.

Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania - Autosan H9-20”, „Rokowania – Autosan H9-35” lub „Rokowania - Autosan H9-20 i  H9-35”

Zgłoszenie powinno zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, maila,

b)  datę sporządzenia zgłoszenia,

c)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( załącznik nr 3 do zaproszenia do rokowań ),

d)  proponowaną cenę zakupu .

Autobusy będące przedmiotem rokowań można obejrzeć na terenie bazy transportowej Zakładu Komunalnego w Kleszczewie 63 - 005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3 od poniedziałku do piątku do dnia 01 września 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą .

Szczegółowe informacje na temat autobusu można uzyskać pod nr tel. 61 8 176 062 , osoba do kontaktu – Jan Ratajczak.

6.    Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek ofert, odstąpienia od rokowań lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.