OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze  na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

 Stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie  wyższe,

4.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.             nieposzlakowana opinia.

6.        bardzo dobra znajomość obsługi komputera i Internetu.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     Umiejętność sporządzania protokołów, pism, notatek,

2.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami),

ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych ( tekst     jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami),

3.      zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

3)       protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

4)       prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii , wniosków  i innych postanowień Rady,

5)       zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

6)       prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw dotyczących rady i komisji,

7)       prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji i remontów, a w szczególności : sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywanie ogłoszeń i przekazywanie do publikacji, prowadzenie dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obsługa administracyjno-biurowa związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

8)       wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie,

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     U mowa zostanie zawarta na umowę na zastępstwo.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu sierpniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo  na stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 22 września   2015 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2015 r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż  kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.