OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze  na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

 Stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy.

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie  wyższe,

4.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.             nieposzlakowana opinia.

6.        bardzo dobra znajomość obsługi komputera i Internetu.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     umiejętność sporządzania protokołów, pism, notatek,

2.     znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515), znajomość gminy,

3.      zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

3)       protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

4)       prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii , wniosków  i innych postanowień Rady,

5)       zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

6)       prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw dotyczących rady i komisji,

7)       prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Umowa na okres zastępstwa.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo  na stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 27 października   2015 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2015r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż  kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

                                                                                                                     

Wójt

                                                                                                          Bogdan Kemnitz