Zarządzenie Nr 68/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 października  2015r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  20 maja 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.   w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.,  Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r.   w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.,  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 478.406,46 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  478.406,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  415.608,46,00 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   478.406,46 zł,

       - w pkt. 1 zmniejsza się wydatki  bieżące o 478.406,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 415.608,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2.   W § 6 zmienia się dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej:

1)     W ust. 1 pkt. 1 zmniejsza się o 61.4000 zł dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych,

2)    W ust. 1 pkt. 2 zwiększa się o 61.400,00 dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.   

 

3. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2015r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 października 2015r.

 

 

Do planu budżetu wprowadzono zmiany związane z dotacjami celowymi na zadania własne i dotacjami na zadania własne tj:

- w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu  104.6459,47 zł,

- w rozdziale 80101  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych 214,99 zł,

- w rozdziale 80101 na dofinansowanie zakupu książek  niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” dotacja 4.340,00 zł, po stronie wydatków 5.425,00 zł środki zwiększone o 20% stanowiące wkład własny Gminy,

- w rozdziale 85212 na realizację świadczeń rodzinnych  310.744,00 zł,

- w rozdziale 85213 na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.183,00 zł po stronie wydatków 1.479,00 zł. Kwota zwiększona o 20% stanowiąca udział Gminy,

- 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 46.154,00 zł,

- 85216  na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  11.121,00 zł.

W celu płynnego realizowania budżetu po stronie wydatków przesunięto niektóre pozycje planu w ramach tego samego działu.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz