Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496545
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 65/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

 Uchwała Nr XI/65/2015                

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  28 października 2015r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  na 2015r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515) art. 211, 214, 222,  235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  20 maja 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.    w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  14 września  2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1.   Po stronie wydatków:

1)  W § 2 ust 1

- zmniejsza się wydatki bieżące 50.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść   załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,

- zwiększa się wydatki majątkowe o  50.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej,

i tak 

           § 2 ust 1  po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

     „1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2015r.  w kwocie 30.803.800,49zł     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

            z tego:

   1)  wydatki bieżące w kwocie   22.889.981,49 zł,

   2)  wydatki majątkowe w kwocie  7.913.819,00zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”

 

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała  obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Henryk Lesiński

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

   do Uchwały Nr XI/65/2015                

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  28 października 2015r.

 

Na podstawie poziomu wykonania wydatków budżetowych na dzień 30.09.2015r. dotyczących obsługi długu publicznego zmniejszono plan o 55.600 zł i przeniesiono  przesunięto 50.000 zł na budowę chodnika w Tulcach oraz 5.600 zł na zakup wyposażenia i usług dla Policji zajmującej pomieszczenia w budynku gminnym  w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Henryk Lesiński

 

Załączone dokumenty
  UCHWAŁA NR 65 załączniki (24.6kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:09:17, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2015-10-29 14:11:01, Ostatnia zmiana: 2015-10-29 14:11:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 860