ZARZĄDZENIE  Nr 2/2016 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie:   ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę

                     nieruchomości

                   

 

                        Na podstawie art. § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości (tekst jednolity  Dz.U. z 2014r. poz. 1490) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015r. poz. 1515  ze zmianami), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości ustalam komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący :           Agnieszka Kubiak-Pakulska

Członkowie komisji:       Ewa Olczak

                                   Paweł Siudziński

                                  

 

§ 2

 

Traci  moc  Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.