ZARZĄDZENIE  Nr  54/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia  2014 r.

 

 

w sprawie  : szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada  2008r. o pracownikach samorządowych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zmianami) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa  o:

1)    ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych   ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1202)

2)    Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy  w Kleszczewie ,

3)    Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Gminy Kleszczewo,

4)    Kierowniku Urzędu – oznacza to Wójta Gminy lub działającego z jego upoważnienia Zastępcę  Wójta,

5)    pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

6)    komórce organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio referat  lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie,

7)    kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio kierownika referatu jak również pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

 

§ 3

 

1.     Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.

2.     Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

3.     Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.

4.     Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminu.

 

§ 4

 

1.     Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.

2.     Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie. 

3.     Decyzję o skierowaniu pracownika  do służby przygotowawczej oraz określenie czasu odbycia służby przygotowawczej podejmuje Kierownik Urzędu po zapoznaniu się z opinią Sekretarza.

4.     Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

 

§ 5

 

1.    W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik w ramach obowiązującego go tygodniowego wymiaru czasu pracy oprócz wykonywania swoich obowiązków służbowych nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w formie praktyk odbywanych w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.

2.    Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.

 

§ 6

 

1.   W ramach służby przygotowawczej  pracownik  obowiązany jest do:

1)zapoznania się z przepisami organizacyjnymi regulującymi pracę urzędu, w szczególności z:

a)   Statutem Gminy Kleszczewo,

b)   Regulaminem Pracy Urzędu Gminy Kleszczewo

c)   Regulaminem  Organizacyjnym Urzędu Gminy Kleszczewo,

d)   Instrukcją Kancelaryjną

2)   zapoznania się z aspektami prawnymi działania urzędu, w tym w szczególności z następującymi przepisami:

a)   ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

b)   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

c)   ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

d)   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

e)   ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

f)    innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, których znajomość jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych,

3)   zapoznania się z praktycznymi aspektami działania urzędu, w szczególności z:

zagadnieniami finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny budżetowej oraz innych spraw, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

4) szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,

5) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

 

§ 7

1.    W ramach służby przygotowawczej mogą być organizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne.

2.    Zajęcia teoretyczne mogą mieć formę szkolenia, kursu lub seminarium.

3.    Zajęcia praktyczne mogą prowadzić urzędnicy zatrudnieni w urzędzie, mający doświadczenie zawodowe i  wyróżniający się wiedzą.

 

 

§ 8

 

1.     Sekretarz  ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbywać praktyki.

2.     Plan służby przygotowawczej określa:

a)    czas odbywania służby,

b)    szczegółowy plan odbywania praktyk w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,

c)     wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

d)    zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,

e)    termin egzaminu, który powinien przypadać  w okresie do 14 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

Wzór planu służby przygotowawczej określa załącznik Nr 1 do  Zarządzenia.

3.     Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Kierownik Urzędu  po zapoznaniu się z pisemną opinią Sekretarza Gminy podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika do egzaminu.

4.     Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej.

 

 

§ 9

 

1.     Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Kierownika Urzędu.

2.     Egzamin składają także osoby, które  zwolnione  zostały  z obowiązku  odbycia służby przygotowawczej na podstawie art.19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

3.     Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy Kierownik Urzędu. Ponadto w skład Komisji wchodzi Sekretarz oraz kierownik właściwej komórki organizacyjnej lub inna osoba spośród pracowników Urzędu dysponująca odpowiednią wiedzą.

4.     Kierownik Urzędu może wyznaczyć inny skład Komisji Egzaminacyjnej.

5.     Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

6.     Egzamin składa się z  części ustnej oraz części praktycznej.

7.     Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde pytanie i zadanie oraz ocenia odpowiedzi i sposób wykonania zadań przez pracownika oraz ustala wynik egzaminu.

 

§ 10

 

1.     Komisja Egzaminacyjna ocenia odpowiedzi  pracownika zarówno za część ustną jak i praktyczną.

2.     Egzamin uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez pracownika minimum  60% wymaganej liczby punktów.

3.     Podczas egzaminu muszą być obecni wszyscy członkowie komisji.

4.     Wynik egzaminu Komisja podaje pracownikowi bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

 

§ 11

 

1.     Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wyniki poszczególnych części egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej oraz pisemną informacje, o której mowa  w § 8 ust. 3.

Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik.

Wzór protokołu określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2.     Pracownikowi, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym  Kierownik Urzędu wystawia w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi a drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej.

Wzór zaświadczenia  określa  załącznik nr 3 do zarządzenia.

3.     Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu i rozwiązuje się z nim umowę o pracę.

4.     Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje Sekretarz Gminy.

 

§ 12

 

Wszystkie czynności zastrzeżone w Zarządzeniu dla Sekretarza może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.

 

§ 13

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 czerwca 2009r. w szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

§ 14

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 54/2014  Wójta   Gminy Kleszczewo z dnia  30 grudnia 2014r.

 

 

 

PLAN  SŁUŻBY  PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Dane osobowe pracownika odbywającego służbę przygotowawczą

 

 

1)   Nazwisko i imię  pracownika  :

 

       …………………………………………………………………………………….

2)   Data i miejsce urodzenia :

 

       ……………………………………………………………………………………..

3)   Nazwa uczelni lub szkoły, którą pracownik ukończył:

 

      ……………………………………………………………………………………..

4)   Data zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy w Kleszczewie:

 

      ………………………………………………………………………………………

5)   Ogólny staż pracy :

 

      ………………………………………………………………………………………

6)   Data rozpoczęcia służby przygotowawczej :

 

       ………………………………………………………………………………………

7)    Planowany termin zakończenia służby przygotowawczej :

 

      ……………………………………………………………………………………….

8)   Faktyczny dzień zakończenia służby przygotowawczej:

 

      ……………………………………………………………………………………….

9) Planowany termin egzaminu:

 

      ………………………………………………………………………………….........

 

 

Wykaz aktów prawnych,  których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa:

1. Statut Gminy  Kleszczewo,

2. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kleszczewo,

3. Regulamin  Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo,

4. Instrukcja Kancelaryjna,

5. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

6. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

7.   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

8.   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

9.   ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

10. przepisy  których znajomość jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku :

1)    …………………………………………………………………………..

                               

2)    ……………………………………………………………………………

 

3)    ……………………………………………………………………………

 

4)    ……………………………………………………………………………

 

5)    ……………………………………………………………………………

 

 

11. zagadnieniami finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny budżetowej.

 

Szczegółowy plan odbywania służby w jednostce organizacyjnej urzędu, w której pracownik jest zatrudniony

 

( plan powinien zawierać zestawienie umiejętności , które pracownik  zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej)

 

 

1.     …………………………………………………………………………………

2.     …………………………………………………………………………………

3.     …………………………………………………………………………………

4.     …………………………………………………………………………………

5.     …………………………………………………………………………………

6.     ………………………………………………………………………………….

7.     ………………………………………………………………………………….

 

 

Szczegółowy plan  odbywania   praktyki w innych komórkach

 organizacyjnych  urzędu

 

 

Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Termin odbywania praktyki

Zagadnienia

Potwierdzenie

odbycia praktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  2 do Zarządzenia

Nr 54/2014  Wójta   Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia  2014r.

 

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego egzaminu  sprawdzającego

 

 

W dniu ……………………………. Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji :…………………………………………………………..

 

2. Członek Komisji :…………………………………………………………………...

 

3. Członek Komisji:…………………………………………………………………....

 

Przeprowadziła egzamin sprawdzający dla :

…………………………………………………………………………………………..

                                                           ( imię i nazwisko pracownika)

 

zatrudnionego/j  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  na stanowisku

…………………………………………………………………………………………..

                        ( nazwa zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy)

 

Wyniki poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco:

 

1) z części ustnej  -     ……………………

                                            ( ilość punktów)

 

2) z części  praktycznej  -     ……………………

                                            ( ilość punktów)

 

Łączna liczba punktów z egzaminu : ……… tj. ……..% wymaganej liczby punktów.

 

Ogólny wynik egzaminu Komisja  Egzaminacyjna ustaliła jako:

 

……………………………..

( pozytywny lub negatywny)

 

 

Podpis  pracownika                                           Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej:

 

  ……………………..                                                  1. …………………………………………..

 

                                                                       2. …………………………………………..

 

                                                                       3. ………………………………………….

 

                                                                                              Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr 54/2014  Wójta   Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

.........................................                                                     …………………………………

( pieczęć Urzędu)                                                                                 ( miejscowość, data)

 

 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E

o ukończeniu służby przygotowawczej

 

 

 

 

Zaświadcza się,  że  Pani/Pan

…………………………………………………………………………………………..

                                               ( imię i nazwisko)

 

urodzony/a  ………………………………………………..  w ………………………...

                                         ( dzień, miesiąc, rok)                                                          ( miejscowość)

 

zatrudniony w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  na stanowisku ………………………..

 

 

odbył w okresie od …………………….do ………………….. służbę przygotowawczą

 

 i ukończył ją z wynikiem pozytywnym, spełniając tym samym wymogi określone w

art. 6 ust.1 pkt 3 i art. 19 ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014r. poz. 1202 ze zmianami).  

 

 

                                                          

 

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                       ( podpis kierownika urzędu)

 

 

Kleszczewo, dnia ……………………