OGŁOSZENIE

                                        KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI PROGRAMU „ RODZINA 500 +”

                                   W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZEWIE

 

I.             Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Gminy Kleszczewo :

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Poznańska 5

63-005 Kleszczewo

II.           Stanowisko :

Stanowisko ds. obsługi Programu „ Rodzina 500 +”

III.         Wymagania niezbędne :

1.     Obywatelstwo polskie

2.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.     Wykształcenie wyższe

4.     Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5.     Nieposzlakowana opinia

6.     Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i Internetu

IV.          Wymagania dodatkowe :

1.     Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515), ustawy  z dnia  11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r., poz. 195    ),  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2016r., poz. 23)

2.     Zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność

V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.     Przyjmowanie wniosków zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na drukach zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z niezbędnymi dokumentami

2.     Praca w programie komputerowym „Rodzina 500+”

3.     Wydawanie decyzji administracyjnych

4.     Przygotowywanie list wypłat

5.     Przygotowywanie sprawozdawczości

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

1.     Miejsce wykonywania pracy : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie informuje, że w miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem)

2.     List motywacyjny

3.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

5.     Kserokopie świadectw pracy

6.     Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata

7.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata

IX.          Miejsce i termin złożenia dokumentów :

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko  ds. obsługi Programu „ Rodzina 500 +” do dnia 10 marca 2016r., do godziny 15.00

2.     Terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

X.            Uwagi końcowe :

1.     Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach :

a)    I etap – weryfikacja dokumentów

b)    II etap – test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór

c)     III etap – rozmowa kwalifikacyjna dla  nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II

2.     Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu zostaną zawiadomieni telefonicznie lub e- mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

3.     Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo

 

                                                                                                  Mirosława Radzimska

                                                                                            Kierownik OPS w Kleszczewie