Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 239) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.

 

I.                     Wstęp

 

Program Współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi w 2015r. został przyjęty Uchwałą XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r i jest zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą być dofinansowane przez gminę. Współpraca z organizacjami pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców - zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz  zaspokajanie ich potrzeb.  Celem programu jest też wzmocnienie współpracy między gminą a podmiotami w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych i zwiększanie aktywności społeczności lokalnej.

 

II.                    Opracowywanie Programu współpracy

 

1.     Władze gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnianie w nim potrzeb społeczności lokalnej. Projekt Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie  programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r. został poddany konsultacjom. Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji było zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Przyjęto termin przeprowadzenia konsultacji, przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do Programu współpracy: od 21 października 2014 r. do 28 października 2014 r. Następnie program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r.

2.     Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,  podnosi skuteczność, efektywność i jakość działań podejmowanych w sferze zadań publicznych oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w taki sposób, by realizować w pełni zakładane cele. Celem współpracy jest zwiększenie udziału podmiotów w identyfikacji potrzeb mieszkańców i określaniu optymalnego sposobu ich zaspokajania i pełniejszego włączenia się podmiotów w realizację zadań publicznych.

 

 

III.                  Zlecanie realizacji zadań

 

1.      Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.     Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz wymienionym wyżej Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy:

 

a)    Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób niepełnosprawnych – „Organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z terenu Gminy Kleszczewo w 2015 r.”  Konkurs został ogłoszony 16 stycznia 2015 r.

 

b)    Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym – „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.” Konkurs został ogłoszony 16 stycznia 2015 r.

 

3.     Treść ogłoszeń konkursowych była umieszczona  na stronie internetowej gminy  Kleszczewo: www.kleszczewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kleszczewo: www.bip.kleszczewo.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo.

4.     Wójt Gminy Kleszczewo zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursach. Do składu komisji został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz  Upowszechniania Kultury na Wsi z Zimina. Z prac komisji sporządzone zostały protokoły.

 

5.      Do konkursu ofert zgłosiło się:

 

a)    na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób niepełnosprawnych – „Organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z terenu Gminy Kleszczewo w 2015 r.”  zgłosiła się jedna organizacja: Stowarzyszenie „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo. Oferta spełniła wymogi formalne konkursu. Zadanie zostało powierzone do zrealizowania powyższej organizacji.

 

b)    na realizację zadania w zakresie działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym – „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.” zgłosiła się jedna organizacja: Stowarzyszenie „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo. Oferta spełniła wymogi formalne konkursu. Zadanie zostało powierzone do zrealizowania powyższej organizacji.

 

 

IV.                  Realizacja zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

1.     Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 7 999,94 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 7 514,72 zł. Organizacja wniosła 23,17% wkładu własnego w realizację zadania. 

2.     Zadanie realizowane było w okresie: 01.07.2015 r.-31.10.2015 r.

3.     Wsparciem  objęto 23 uczestników dorosłych i 11 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami. Odbyło się 7 spotkań dla osób dorosłych i 7 spotkań dla dzieci.

 

V.                    Realizacja zadania publicznego w zakresie działania na rzecz seniorów

 

1.     Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 3 499,96 zł.  Dotacja została wykorzystana w wysokości  3 210,73 zł. Organizacja wniosła 57,11% wkładu własnego w realizację zadania. 

2.     Zadanie realizowane było w okresie: 01.04.2015 r. – 30.11.2015 r.

3.     Wsparciem  objęto 52 uczestników – seniorów z terenu gminy Kleszczewo. Odbyło się 8 spotkań.

 

VI.                  Ocena realizacji zadania.

 

1.     Organizacja realizująca zadania publiczne przedstawiła, zgodnie z umową, sprawozdania z wykonania zleconych zadań.

2.     Zlecone zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo oraz w zakresie działań na rzecz osób starszych zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie z założeniami i harmonogramem określonym w ofertach. W sprawozdaniach końcowych wykazano osiągnięcie zamierzonych celów –  wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji osób starszych.

3.     Przyznana dotacja została wykorzystana przez organizację w sposób właściwy, zgodnie z zakładanym kosztorysem, co potwierdziły załączone do sprawozdań faktury. Nie stwierdzono  wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

4.     Działania na rzecz zarówno osób niepełnosprawnych, jak i seniorów spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i zostały pozytywnie ocenione przez uczestników.

5.     Organizacja, której powierzono  realizację zadania publicznego wniosła duży wkład w realizację poszczególnych projektów w postaci zaangażowania w jak najlepsze wykonanie zadania, jak  i aktywności wolontariuszy i członków organizacji.

 

6.     Informacja o niefinansowych formach współpracy w  2015 r.

 

Współpraca z sektorem pozarządowym odbywała się również w formie:

 

a)             wymiany informacji o podejmowanych działaniach i planowanych kierunkach działalności, poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej gminy: www.kleszczewo.pl,

b)             prowadzenia na stronie internetowej gminy zakładki „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, gdzie zamieszczane  są m.in. ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach,  informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał w celu wypracowania wspólnych kierunków działań,

c)             promowania działań organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie informacji o ich działalności na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w gazetce Gminnej „Samorząd”,

d)             bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym obiektów gminnych na prowadzenie ich działalności statutowej (np. sala GOKiS),

e)             przekazywania organizacjom materiałów promocyjnych gminy

f)              konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVIII/332/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Kleszczewo, dnia 11 maja 2016 r.