ZARZĄDZENIE  Nr 28/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 lipca 2016r.

 

 

 

w sprawie :       uchylenia zarządzenia w sprawie  ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 446) oraz § 1 Uchwały Nr  XVIII/136/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  22 czerwca 2016r w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zarządzam, co następuje :                                                          

                                  

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28/2016

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 lipca 2016r.

 

w sprawie :       uchylenia zarządzenia w sprawie  ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 

Zgodnie z  § 7  Uchwały Nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia  02 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 listopada 2015r. ustalona została wysokość kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, która obowiązywała dotychczas. W dniu  22 czerwca 2016r. Rada Gminy Kleszczewo podjęła Uchwałę Nr XVIII/136/2016   zmieniającą Uchwałę  Nr XIV/93/2016  z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat i trybu ich pobierania. Zgodnie z  nowym brzmieniem  § 5 ust. 5 Rada Gminy Kleszczewo ustaliła  odpłatność za godzinę świadczenia usług opiekuńczych - w wysokości 12 zł  za jedną godzinę oraz specjalistycznych usług opiekuńczych -  w wysokości 60 zł za jedną godzinę -  dotychczas odpłatność ustalana była przez Wójta Gminy. Ponieważ  zmiana uchwały opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu  28.06.2016r. pod poz. 4083 i obowiązuje od dnia 13 lipca 2016r. zachodzi konieczność uchylenia Zarządzenia się Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.