ZARZĄDZENIE Nr 39/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 września 2016 r.

 

 

w  sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół  prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  oraz § 4 ust.1  i § 8 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam kwotę 3000,00 zł jako górną wysokość nagrody Gminy dla nauczycieli.

 

§ 2

W celu wyrażenia opinii o wnioskach o nagrodę Gminy dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, złożonych przez uprawnione podmioty powołuję komisję ds. nagród w następującym składzie:

1.     Genowefa Przepióra

2.     Mirosława Nowak

3.     Kamila Zarębska

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr  64/2015  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.